หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

วันนี้ขออนุญาติ นำข้อมูลหลักสูตรบรรณารักษ์ ปริญญาตรี
อันที่จริงมีหลายที่นะครับที่ยังเปิดหลักสูตรบรรณารักษ์อยู่
แต่วันนี้ขอเล่าที่เดียวก่อนนะครับ
เผื่อว่ามีน้องๆ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนบรรณารักษ์

เรามาดูวิชาหลักที่ต้องเรียนกันก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 24 หน่วยกิต และต้องเรียนทุกวิชาดังนี้

1. สารนิเทศในปริบทสังคม (Information in Its Social Context)
2. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (Collection Development and Management)
3. การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ (Organizing Information Resources)
4. ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอ้างอิง (Information Resources and Reference Services)
5. การวิเคราะห์สารนิเทศ (Information Analysis)
6. บริการสาระสังเขปและดรรชนี (Abstracting and Indexing Services)
7. การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ(Management of Libraries and Information Centers)
8. เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ (Information Management Technology)

** วิชาบังคับ คือวิชาที่ต้องเรียนครับ โดยทั่วไปจะเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ในวิชาชีพ และเป็นทฤษฎีส่วนใหญ่แต่ก็มีการฝึกปฏิบัติแทรกครับ

ส่วนวิชาเลือก ต้องเรียน 27 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาดังต่อไปนี้

1. การอ่านและผู้อ่าน (Reading and Readers)
2. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials)
3. บริการสารนิเทศ (Information Services)
4. ทรัพยากรสารนิเทศสำหรับเด็กและเยาวชน (Information Resources for Children and Young Adults)
5. ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่ (The Modern Publishing Trade)
6. การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)
7. แหล่งสารนิเทศ (Information Sources)
8. วิธีวิจัยในสารนิเทศศึกษา (Research Methods in Information Studies)
9. การสื่อสารในงานสารนิเทศ (Communication In Information Work)
10. การจัดการสื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ (Instructional Media Management in Libraries and Information Centers)
11. ระบบค้นคืนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Retrieval System)
12. การจัดการสารนิเทศในสำนักงาน (Office Information Management)
13. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารนิเทศ (Web Site Design and Development in Information Work)
14. การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management in Organizations)
15. ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ (Information Resources in Business)
16. ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารนิเทศ (Special Libraries and Information Centers)
17. การจัดการจดหมายเหตุ (Archival Management)
18. การศึกษาอิสระ (Independent Study) (รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2206364)
19. พฤติกรรมผู้ใช้สารนิเทศ (Behavior Information Users)
20. การประมวลสารนิเทศสำเร็จรูป (Information Repackaging)
21. การจัดการฐานข้อมูลในงานสารนิเทศ (Database Management in Information Work)
22. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Libraries)
23. ฝึกงาน (Practicum)

** วิชาเลือก คือวิชาที่เลือกเรียนครับ แต่ต้องเลือกวิชาในภาคนะครับ อิอิ

นอกนั้นเป็นวิชาโท และวิชาเลือกเสรีครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากเรียนอะไรต่อ
อย่างเช่น ผมเรียนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น วิชาเลือกเสรีภาษาเกาหลี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละวิชาเรียนอะไรก็เข้าไปดูได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/department_2_1_1.htm

วันนี้แนะนำเพียงเท่านี้ต่อ วันหลังจะแนะนำที่อื่นอีก อย่าลืมติดตามหล่ะ

LeftHit.com

โฆษณา

2 thoughts on “หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

  1. เยอะจริงๆ…
    เรียนจบได้ก็เก่งมากมายเลยนะคะเนี่ย
    แล้วในประเทศไทยมีเปิดป.ตรีสาขาบรรณารักษ์อยู่ทั้งหมดกี่ที่อะคะ..แหะๆ อยากรู้ล่วงหน้า –“

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.