หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท)

หลังจากที่เมื่อวันเสาร์เขียนหลักสูตรปริญญาตรีไป วันนี้ขอต่อด้วยหลักสูตรปริญญาโทของที่นี่ด้วยดีกว่า

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาบังคับของปริญญาโทมีทั้งหมด 15 หน่วยกิตครับ คือ

1. มิติโลกในบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Global Perspectives in Library and Information Science)
2. การจัดระบบสื่อสารนิเทศขั้นสูง (Advanced Information Media Organization)
3. การบริหารห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศขั้นสูง (Advanced Administration of Libraries and Information Centers)
4. การวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Research in Library and Information Science)
5. เทคโนโลยีสำหรับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Technologies for Library and Information Science)

** วิชาบังคับ คือวิชาที่ต้องเรียนครับ

วิชาเลือกจำนวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาดังนี้

1. วิธีสอนสำหรับวิชาชีพสารนิเทศ (Teaching Methods for Information Profession)
2. การวิเคราะห์เรื่องและการสร้างศัพท์สัมพันธ์ (Subject Analysis and Thesaurus Construction)
3. สื่อสารนิเทศและบริการในสาขามนุษยศาสตร์ (Information Media and Services in the Humanities)
4. สื่อสารนิเทศและบริการในสาขาสังคมศาสตร์ (Information Media and Services in the Social Sciences)
5. สื่อสารนิเทศและบริการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Information Media and Services in Science and Technology)
6. สื่อสารนิเทศและบริการทางมรดกไทย (Information Media and Services on Thai Heritage)
7. การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Management)
8. การจัดการสารนิเทศภาครัฐ (Government Information Management)
9. การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (Archival and Records Management)
10. การจัดการโสตทัศนวัสดุ (Nonbook Materials Management)
11. สื่อสารนิเทศและบริการสำหรับเยาวชน (Information Media and Services for Young Adults)
12. การจัดการบริการสารนิเทศ (Information Services Management)
13. สัมมนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Seminar in Academic Libraries)
14. สัมมนาห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารนิเทศ (Seminar in Special Libraries and Information Centers)
15. สัมมนาวิชาชีพสารนิเทศ (Seminar in Information Profession)
16. ทักษะการสื่อสารสำหรับวิชาชีพสารนิเทศ (Communication Skills for Information Profession)
17. สถิติสำหรับวิชาชีพสารนิเทศ (Statistics for Information Profession)
18. ความต้องการและการใช้สารนิเทศ (Information Needs and Uses)
19. การศึกษาอิสระ (Independent Study)
20. ประสบการณ์งานสารนิเทศ (Information Field Work)
21. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ (Information Systems Analysis and Design)
22. การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างโปรแกรมในงานสารนิเทศ (Database Development and Programming in Information Work)
23. การค้นคืนและการประมวลสารนิเทศ (Information Retrieval and Repackaging)
24. ข่ายงานห้องสมุดและสารนิเทศ (Library and Information Networks)
25. ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
26. การจัดการเว็บไซต์ในงานสารนิเทศ (Web Site Management in Information Work)
27. ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Libraries)
28. การใช้อินเทอร์เน็ตในงานสารนิเทศ (Internet Applications in Information Work)

** ​วิชาเลือก คือวิชาที่เลือกเรียนครับ

และสำหรับปริญญาโท อีกวิชาที่ต้องมีแน่ๆ ก็ไม่พ้น วิทยานิพนธ์ซึ่งคิดเป็น 12 หน่วยกิตครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับ แค่ชื่อวิชาก็น่าเรียนแล้ว
แต่เสียดายที่ผมเลือกเรียนวิชาสายคอมเลย ไม่ได้ต่อปริญญาโทบรรณารักษ์
แต่ปริญญาโทของผมก็ยังพอได้เรียนอะไรที่ชอบเหมือนกัน เอาเป็นว่าจะเรียนอะไร ก็เรียนตามใจตัวเองนั่นแหละดีครับ

LeftHit.com

Advertisements

10 thoughts on “หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท)

 1. ถ้าต่อปริญญาโท สายบรรณารักษ์ฯ ในกรุงเทพฯ ก็เห็นมีแต่ที่จุฬาฯ ชานเมืองก็มี ม.บูรพา แต่ถ้าให้ไปถึง มข. หรือลงใต้ถึง มอ. ก็คงไม่ไหว
  อยากเรียนแต่ยังสอบ CU-TEP ไม่ผ่านเลย

 2. ใครเรียนปริญญาโทที่ มสธ. แล้วบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยนะ กำลังจะลงเรียน เค้าว่ายากจริงใหม่

 3. ส่งใบสมัครเรียนป.โท ของภาควิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ ที่ CU ไปแล้ว กำลังรอประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ ได้สอบถามคุณสมบัติกับทางคณะบ้างแล้ง แต่อยากสอบถามค่ะ ว่ารู้สึกว่าการสอบข้อเขียนเป็นการอ่านเรียงความ จับใจความสำคัญ ใช่ไหมค่ะ อยากขอคำแนะนำค่ะ ว่าต้องอ่านหนังสืออย่างไรค่ะ

 4. อย่าไรรบกวน ฝากบอกด้วยค่ะ ที่จริงแล้วจบตรีบริหาร แต่ด้วยจับพลัดพลู่อย่างไรไม่ทราบ ได้มาทำนิตยสาร จากไม่เคยรู้ว่าตัวเองชอบอะไร จริงๆเลย ได้รู้ว่าอยากเป็นบรรณาธิการ ทำนิคยสาร เขียนคอลัมน์ ส่วนหนึ่งอยากเรียนอักษรฯด้วยค่ะ ตั้งแต่ป.ตรีแล้ว งง งง อยู่ว่าเรียนบริหารได้ไง แต่ก็สนุก กับการเรียนบริหารนะ ยังไง เรารบกวนบอกข้อมูลที่เว็บด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะ

 5. อยากเรียนโทบรรณารักษ์ แต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนดี บ้านอยู่นครนายกค่ะ ทำงานที่นครนายกด้วย อยากเรียนที่ไหนจบง่ายๆๆบ้าง ^^

 6. จากผู้มีประสบการณ์** สว่นตัวเราตอนจบ ป.ตรี (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ใหม่ๆ เราก็ไปสอบของจุฬา ก่อนเลย เกรดเอาต่ำมากๆแค่ 2.25ก็สามารถไปสมัครได้แล้ว แต่ที่สำคัญคือ การสอบภาษาอังกฤษจะสอบแยกกลับการสอบวิชาเอก ซึ่งวิชาเอก ก็สอบเป็น การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความประมาณนัน้ นั่งเขียนไปเถอะ เรียงความอ่ะ แต่หลักสูตรจุฬา เป็นวันเวลาราชการคับ ผมว่าเหมาะกับคนที่ จบใหม่ๆแล้วต่อโทเลย
  แต่ ใครที่จบราชภัฎ ไม่ต้องไปสมัครหรอกคับ เสียดายเงินค่าสมัคร เขาไม่รับหรอก สอบไป ก็ไม่ติด และหลังจากหนั้น ก็ลองมาสอบ ของ มศว คับ ซึ่งก็เป็นหลักสูตรปกติ วันเวลาราฃการ เกรดผู้สัมครสูงกว่าจุฬา คับ 2.5ขึ้นไป ข้อแสอบ เน้น AACR2 MART 21มากๆ ข้อสอบยากกว่า ผลก็สอบไม่ติดเช่นกัน555+++ ไม่ย่อท้อ ไปสมัครสอบ ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อ เกรดขึ้นตำ 2.50 ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขา ข้อสอบยากกว่า เป็นภาษาอังกฤษคับเช้าสอบวิชาเอก ส่วน บ่ายสอบ ภาษาอังกฤษต่อเลย ผลการสอบ ติดคับ 555++ ได้เรียนสมใจ รามคำแหง เป็นหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ ครับ และขอบอกว่า เป็นครอบครัว ที่อบอุ่นมากๆ มาเป็นครอบครัว LISRu ด้วยกันนะคับ

 7. กำลังจะสมัครเรียนต่อโทที่ราม พอจะมีแนวๆๆข้อสอบให้ไหมค่ะ @pingpong ที่งไทย-อังกฤษขอบคุณล้างหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.